Úvodní stránka Tisk Mapa stránek RSS

Občanské právo

 

Našim klientům poskytujeme právní služby v oblasti občanského práva, zejméná práva závazkového. Právní služby našich advokátů v této oblasti zahrnují především sepisování, revize a právní rozbory:

 • kupních, darovacích, směnných, zástavních smluv;
 • smluv o zřízení věcného břemene;
 • budoucích a kupních smluv na prodej nemovitosti;
 • smluv o půjčkách, zprostředkovatelských smluv;
 • smluv o dílo;
 • nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorám, lesním a zemědělským pozemkům;
 • listin zajišťujících splnění těchto závazků.

 

V oblasti nájemního práva jsme připraveni nejen zajistit sepis nájemních smluv a jejich kontrolu (což doporučujeme zejména nájemcům, kteří často podepisují značně nevýhodné smlouvy), ale též zastupovat nájemce či pronajímatele ve sporech o dlužné nájemné, neplatnost výpovědi z nájmu, žalobách na vyklizení či ostatních nájemních sporech. V rámci služeb v oblasti občanského práva poskytujeme ochranu práv v soudních řízeních

 • ze spotřebitelských smluv;
 • ve sporech o ochranu osobnosti před zásahy do lidské důstojnosti, cti a dobré pověsti;
 • o náhradu škody;
 • dědickém řízení;
 • exekučním řízení.

 

Nabízíme právní služby a zastupování v soudních či správních řízeních, při vymahání a správě pohledávek včetně jednání s dlužníky, podání žalob, zastupování klientů před soudy, podání návrhů na exekuce a zastupování v exekučním řízení. Spolupracujeme s exekutorskými úřady tak, aby bylo zajištěno rychlé a efektivní vymožení splnění povinnosti, která nebyla dlužníkem splněna dobrovolně, přičemž náklady na exekuci jdou převáženě k tíži dlužníka.

Kontaktujte nás